23 Eylül 2023 Cumartesi

2018 Süt Parası

2018 Süt Parası

2018 süt parası ihtiyaç duyan annelere devlet tarafından sunulan bir yardımdır. Aslına bakılırsa devlet doğum oranlarının teşvikini sağlamak ve çocukların daha iyi sosyal şartlar altında yetişmesini sağlamak için bu politikayı yürütmektedir. Doğum yapan anneye maddi yardım mantığını barındıran bu ödenek belli koşulları taşıyan annelere verilmektedir. Annenin bu ödeneği bir ay süreyle alması mümkündür. Aylık ödenen süt parası diye bir ödenek maalesef yoktur. Doğum resmi tabanlar onayından da kanıtlanarak gerçekleştirildiğinde çocuğun kimliği ile yapılan başvuru karşılığında süt parası alınabilir. 2018 süt parası ne kadar sorusuna da içeriğimizde cevap vereceğiz. Süt parası almak konusunda hemen her türlü bilgiye bu içerikte ulaşabilirsiniz.

Süt Parasını Kimler Alabilir?

İlk olarak eşin süt parası almasından bahsedelim. Sigortalı olmayan bir kadının sigortalı eşi süt parasından faydalanabilir. Bu ödenek doğan çocuğun yaşaması ve çiftlerin resmi olarak evli olması şartıyla korunmaktadır. Süt parası kimlere verilir sorusunun cevabı oldukça nettir. Annelik sigortası kapsamında sigorta sahibi olan kadınlar emzirme parası ödeneğinden faydalanabilir. Sigortası olmayan kadında bu hizmetten faydalanabilmektedir. Bu noktada devlet tarafından çizilen sınırlar olanak sahibi olmayan tüm kadınları kapsamaktadır denilebilir. Bu konuda sıkıntınız olmasın. Süt parası sorgulamak ile ilgili bilgi almak isterseniz süt parası sorgulama sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu noktada doğum yaptığınız hastanede tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Süt parası başvuru işlemleri hakkında bilgilendirilmezseniz Sosyal Güvenlik tarafına hastane tarafından bu talep iletilir. Ve yapılan değerlendirilme sonrasında süt parası Ziraat bankasında sizin adınıza yatırılır. Sonrasında kimliğiniz ile giderek bu ödeneği alabilirsiniz. Eğer bu aşamalar gerçekleşmezse emzirme parası başvurusu için ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirsiniz. Bu noktada sadece kimlik kartınızın yanınızda olması yeterli olacaktır. Süt parası başvurusu nasıl yapılır sorusuna verilebilecek cevaplar bu kadarıyla sınırlıdır. Süt parasının yatıp yatmadığını ise süt parası sorgulama başlığı ile yazılmış içerikten alabilirsiniz.

Süt Parası 2018’de Ne Kadardır?

Süt parası ne kadar sorusu devlet yetkililerince 149 lira olarak belirlenmiştir. Uygulanmaya başlandığı ilk yıllardan bugüne varıncaya kadar devamlı zam alan süt parası oldukça tatmin edici bir potansiyele ulaşmıştır. Her çocuk için tüm şartlar olgunlaştığında bu ödenek bir kereye mahsus olarak alınabilir.

About admin

Check Also

Kum1

Ramazan Kolisi

11 ayın sultanı olan Ramazan tüm Müslümanların dört gözle beklediği bir aydır. Oruç tutmak insan …

One comment

 1. Elizabeth Espinosa

  İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
  MADDE 13- İş kazası;
  a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi
  adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
  gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
  kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren
  olaydır.(2)
  İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
  a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren
  tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,
  b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla
  rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,
  c) (Mülga: 17/4/2008-5754/8 md.)
  (Değişik paragraf: 17/4/2008-5754/8 md.) iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya
  da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre, iş kazasının
  işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren
  başlar.
  Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için
  gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş
  müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların
  gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış
  bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde
  hükmüne göre tahsil edilir.
  İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin
  uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
  MADDE 14- Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan
  bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal
  engellilik halleridir. (3)